VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře GetAway cz s.r.o. pro prodej zájezdů.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Společnost GetAway cz s.r.o. IČ: 01696637,se sídlem v Liberci, Výletní 230, PSČ: 460 01, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 32974 (dále jen jako „GetAway cz“) a působí na českém trhu jako cestovní kancelář a cestovní agentura. GetAway cz zajišťuje a poskytuje služby stravovací, ubytovací a dopravní včetně doplňkových služeb.

1.2. GetAWay cz je vlastníkem koncesní listiny na činnost „Provozování cestovní kanceláře“. Pokud je na smlouvě o zájezdu, potvrzení o zájezdu, závazné objednávce služeb či v těchto podmínkách uvedena jako pořadatel či poskytovatel společnost GetAWay cz, vystupuje společnost GetAway cz jako cestovní kancelář. V opačném případě se má za to, že společnost GetAway cz je v postavení cestovní agentury, není-li výslovně stanoveno jinak.

1.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny zájezdy pořádané cestovní kanceláří GetAway cz a tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy o zájezdu uzavřené mezi zákazníkem a GetAway cz.

2. Vznik smluvního vztahu

2.1. Smluvní vztah mezi GetAway cz a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (případně jeho zplnomocněným zástupcem) podepsané písemné cestovní smlouvy potvrzené přímo GetAway cz. Podpisem cestovní smlouvy zákazník zároveň potvrzuje, že pro účely přepravy v rámci cestovní smlouvy mu byly předloženy přepravní podmínky pro cestující, zavazadla a zboží vydané příslušnou přepravní společností, která zajišťuje dopravu v rámci cestovní smlouvy (dále jen „Přepravní podmínky”) a že pro účely přepravy jsou pro něj práva a povinnosti vyplývající z těchto Přepravních podmínek závazné.

2.2. Smluvní vztah mezi GetAway cz a zákazníkem vzniká závaznou objednávkou ze strany zákazníka, kterou GetAway cz potvrdí.

Svým podpisem zákazník potvrzuje také správnost svých osobních údajů na cestovní smlouvě a to, že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást cestovní smlouvy.

2.3. Obsah smlouvy se určuje dle katalogu, dle písemné nabídky, dodatečných nabídek, potvrzeného knihování, těmito podmínkami a reklamačním řádem.

2.4. Předáním podepsané smlouvy o zájezdu nebo předáním podepsané objednávky zákazník stvrzuje, že je plně obeznámen s obsahem smlouvy a souhlasí s ní. Zároveň tím stvrzuje, že všechny smluvní podmínky přijímá a souhlasí s nimi.

2.5. Uzavřením smlouvy o zájezdu či objednávky zákazníka se GetAway cz zavazuje zákazníkovi zajistit služby v deklarovaném rozsahu a kvalitě, v souladu se sjednanými podmínkami. GetAway cz si vyhrazuje právo na chybu

publikovaných cen, termínů a dalších údajů v nabídce. Závazná pro zákazníka je pouze cena a další podmínky uvedené na platně uzavřené smlouvě o zájezdu.

3. Cena zájezdu

3.1. Ceny zájezdů zahrnují dopravu, ubytování a stravování podle vlastního výběru, transfery z a na letiště v místě pobytu, program během zájezdu, průvodce u skupinových zájezdů, nebo další služby uvedené v cestovní smlouvě.

3.2. Ceny zájezdů GetAway cz jsou cenami sjednanými dohodou mezi GetAway cz a zákazníkem a jsou písemně uvedeny v potvrzené cestovní smlouvě.

4. Platební podmínky

4.1. Úhrada ceny zájezdu bude provedena složením zálohy v momentě provedení objednávky a doplacením doplatku nejpozději 30 dní před zahájením zájezdu. Výjimku tvoří zájezdy Last Minute a zájezdy s datem zahájení kratším než 1 měsíc. V tomto případě cestující zaplatí celou cenu zájezdu jednorázově. Platba probíhá vložením v hotovosti na pokladně banky, převodem na účet GetAway cz. Možnosti platby závisí na podmínkách GetAway cz, o kterých je zákazník informován v nabídce a při zaslání vyplněné cestovní smlouvy.

4.2. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je GetAway cz oprávněna zájezd zrušit bez dalšího upozornění a od smlouvy odstoupit. Zákazník hradí náklady spojené se zrušením smlouvy (stornopoplatky). Jakákoli platba dle cestovní smlouvy se považuje za uhrazenou ve chvíli, kdy je poukázaná částka připsána na účet GetAway.

4.3. Cestovní smlouva se stává závazná okamžikem potvrzení ze strany GetAway cz. Ve výjimečných případech může nastat situace, kdy GetAway cz nepotvrdí rezervaci zájezdu. V tomto případě se cestovní smlouva nepovažuje za uzavřenou a cestující má nárok na urgentní vrácení všech plateb. GetAway cz se vždy snaží cestujícímu najít alternativní nabídku zájezdu. Cestující nemá nárok na náhradu škody vzniklé nepotvrzením rezervace zájezdu ze strany GetAway cz.

4.5. Zákazník má nárok na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny zájezdu.

5. Práva a povinnosti zákazníka

K základním právům zákazníka patří:

a) právo na řádné poskytnutí potvrzených služeb, pokud bez zavinění GetAway cz dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na jejich náhradu,

b) právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu

c) právo být seznámen se změnami zájezdu, rozsahu služeb a ceny,

d) právo zrušit svoji účast na zájezdu kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v článku 7 stornopodmínky,

e) právo na reklamaci v souladu s článkem 8 reklamace,

f) právo na ochranu dat, která uvádí ve smlouvě o zájezdu a v dalších dokumentech a před nepovolanými osobami,

g) právo obdržet spolu se smlouvou o zájezdu doklad o povinném pojištění CK pro případ jejího úpadku, obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události.

K základním povinnostem zákazníka patří:

a) poskytnout GetAway cz součinnost, která je zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplně a pravdivě uvádět ve smlouvě a předložit doklady GetAway cz požadované pro zajištění zájezdu,

b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu, obdobně zajistit doprovod a dohled u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje,

c) zaplatit cenu zájezdu v souladu s článkem 3 těchto podmínek a zaplacení prokázat dokladem,

d) převzít od GetAway cz doklady potřebné pro čerpání služeb (letenky, vouchery, cestovní pokyny), řádně si je překontrolovat a řídit se jimi,

e) dostavit se ve stanoveném čase na stanovené místo srazu se všemi doklady požadovanými dle cestovních pokynů,

f) dodržovat pasové, celní, devizové, tranzitní, zdravotní, dopravní a bezpečnostní předpisy, jakož i zákony a zvyklosti země a míst, do kterých cestuje, zodpovídá za to, že platnost jeho pasu bude minimálně 6 měsíců po skončení zájezdu,

g) dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat na vízovou povinnost u zastupitelství zemí, kam cestují, veškeré náklady, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení nese zákazník,

h) řídit se cestovními pokyny a ústními pokyny zástupce GetAway cz,

i) veškeré závady a odchylky od objednaných služeb bezodkladně ihned po jejich zjištění na místě oznámit písemně zástupci GetAway cz a poskytnout nezbytnou součinnost k jejich odstranění,

j) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit či omezovat ostatní účastníky zájezdu,

k) uhradit eventuální škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy o zájezdu.

6. Sjednané služby a jejich změny

6.1. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedený na smlouvě o zájezdu nebo na písemné nabídce. Rozšíření nebo dohodnuté změny služeb nad rámec katalogové nabídky jsou přípustné a musí být uvedeny ve smlouvě o zájezdu nebo jejím dodatku, potvrzené GetAway cz a uhrazené před jejich poskytnutím. Jedná se zejména o změny druhu dopravy, letecké společnosti, typu letadla, trasy a termínu letu event. programu během poznávacího zájezdu.

6.2. GetAway cz neručí za případné zpoždění a upozorňuje na možnost jeho vzniku z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, popřípadě z důvodů přetížení vzdušných koridorů. Cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát v úvahu možnost výrazného zpoždění. GetAway cz neručí za škody, které mohou cestujícím vzniknout v důsledku zpoždění. V případě zpoždění nevzniká cestujícímu právo na odstoupení od smlouvy.

6.3. GetAway cz je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu pokud z vážných důvodů není možné zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. V takovém případě je cestovní kancelář povinna:

a) zabezpečit náhradní program a služby v kvalitě a rozsahu pokud možno shodné nebo blížící se k původním podmínkám, resp. odpovídající zaměření zájezdu

b) vrátit zákazníkovi plnou cenu služeb, za které nebylo poskytnuto náhradní plnění

c) poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě

V případě, že GetAway cz zajistí jako náhradní plnění služby ve stejném rozsahu (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší kategorie), jsou další nároky zákazníka vůči GetAway cz vyloučeny. V případě, že bude na základě překnihovaní hotelu nutné ubytovat zákazníka v jiném hotelu, uskuteční se ubytování v hotelu stejné nebo vyšší kategorie. Překnihování může být i na část pobytu. Další nároky vůči jsou vyloučeny.

6.4. GetAway cz si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí a další okolnosti, které GetAway cz nemohla ovlivnit ani předvídat). V těchto případech nemá zákazník právo na poskytnutí slevy z ceny zájezdu ani na odstoupení od smlouvy. U poznávacích zájezdů GetAway cz upozorňuje na určitá omezení návštěv historických, náboženských a jiných pamětihodností ve dnech státních, náboženských svátků nebo oslav v místě pobytu.

6.5. Podle mezinárodních zvyklostí jsou klienti v den příjezdu ubytování nejdříve ve 14 hodin a v den odjezdu musí opustit pokoje do 12 hodin (v některých ubytovacích zařízeních již do 10 hodin). Časný příjezd či pozdní odjezd není důvodem k delšímu používání pokoje (není-li noc navíc uhrazena). Rozdělování ubytovacích kapacit, respektive pokojů probíhá zásadně ze strany smluvních partnerů – ubytovatelů v místě a GetAway cz na něj nemá žádný vliv. Fotografie ubytovacích kapacit uvedené v katalogu či na www stránkách jsou ilustrační, proto nemusí vždy zcela přesně korespondovat s pokojem, který je klientovi na místě přidělen. Třílůžkové pokoje mohou mít 3. postel jako přistýlku (rozkládací pohovku apod.) a nemusí být automaticky třetím standardním pevným lůžkem, a to ani v případě, že třetí osoba uhradí plnou cenu dospělé osoby.

6.6. Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odlet, má CK nárok na plnou úhradu ceny zájezdu.

7. Stornopoplatky a odstoupení od smlouvy o zájezdu

7.1. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy za zájezd bez jakýchkoliv stornopoplatků při zrušení zájezdu GetAway cz a při změně termínu konání zájezdu o více než 7 dní.

7.2. Oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník buď sepíše formou záznamu v prodejním místě, kde služby zakoupil nebo na toto prodejní místo zasílá doporučenou poštou, příp. jiným prokazatelným způsobem. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem sepsání záznamu příp. dnem doručení písemného oznámení na prodejní místo, kde si zákazník službu zakoupil.

7.3. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností GetAway cz stanovené smlouvou nebo odstoupí-li GetAway cz před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit GetAway cz odstupné ve výši 1.000,– Kč za osobu a pokud není na cestovní smlouvě nebo potvrzené nabídce uvedeno jinak, je dále zákazník povinen zaplatit

50% z celkové ceny zájezdu od objednání do 25 dne před odletem 75% z celkové ceny zájezdu od 26 dne do 15 dne před odletem 90% z celkové ceny zájezdu od 14 dne do 4 dne před odletem 100% z celkové ceny zájezdu od 3 dne před odletem a zruší-li zákazník zájezd v den odletu, nedostaví se k odletu nebo odlet zmešká.

7.4. GetAway cz má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny.

7.5. GetAway cz může před nástupem cesty odstoupit s okamžitou platností od smlouvy nebo po započetí cesty smlouvu vypovědět v těchto případech:

a) neprodleně, když cestující vážně narušuje průběh cesty nebo pobytu. Cestujícímu v takovém případě nevzniká nárok na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány a dále je zákazník povinen uhradit GetAway cz náklady spojené se zpáteční dopravou

b) do dvou týdnů před započetím cesty při nesplnění minimálního počtu osob uvedeného v katalogu nebo v dodatečných podmínkách. Zákazník je obratem informován a je mu nabídnuta změna smlouvy o zájezdu/kni-hování,

c) do dvou týdnů před termínem zahájení zájezdu, jestliže uskutečnění zájezdu je pro GetAway cz ekonomicky neúnosné, protože náklady vynaložené na uskutečnění cesty výrazně překračují náklady plánované. Zákazník je okamžitě informován a je mu nabídnuta změna smlouvy o zájezdu,

d) bez stanovení lhůty – okamžitě v důsledku tzv. vyšší moci, tj. z příčin, kterým GetAway cz nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. GetAway cz má právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V případě přerušení cesty z důvodů vyšší moci je GetAway cz povinna učinit veškerá opatření k dopravení cestujících zpět. Dodatečné náklady s tím spojené pak nese zákazník.

7.6. Předem stanovenou cenou se rozumí prodejní cena včetně všech účastníkem zakoupených fakultativních služeb. Předem stanovená cena nezahrnuje zvláštní slevy poskytované GetAway cz.

7.7. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady GetAway cz a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.

7.8. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den odletu na příslušný zájezd, pobyt apod.

8. Reklamace

8.1. V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než bylo předem potvrzeno ve smlouvě o zájezdu, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí zákazník uplatnit u GetAway cz písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od skončení zájezdu. Po uplynutí této lhůty může zákazník uplatňovat nároky jen tehdy, jestliže k nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění, avšak nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy měl být zájezd ukončen, jinak právo na reklamaci zaniká. GetAway cz je povinna sdělit svoje stanovisko k reklamaci do 30 dnů od přijetí reklamace.

GetAway cz dle zákona nezodpovídá za služby poskytnuté jinou pořádající CK a není oprávněna řešit reklamace zájezdu jménem pořádající CK.

8.2. V případech, kdy je nutné si vyžádat stanovisko zahraničního partnera nebo třetích osob, prodlužuje se lhůta pro vyřízení reklamace o dalších 30 dnů. Při výskytu závad v plnění je zákazník povinen společně působit v tom směru, aby se event. škodám zabránilo nebo aby byly co nejmenší. Zákazník je zejména povinen veškeré svoje výhrady sdělit písemně v místě vzniku průvodci – delegátovi GetAway cz, případně zástupci hotelu či vedoucímu provozovny poskytující své služby nebo jinému odpovědnému pracovníkovi tak, aby mohla být uskutečněna náprava na místě. Opomene-li zákazník z vlastní viny na nedostatek poukázat, nemá nárok na slevu. Pokud se nedostatek nepodaří odstranit, sepíše průvodce – delegát GetAway cz, případně jiný odpovědný pracovník se zákazníkem reklamační protokol. V případě, že není nutno reklamaci vyřešit na místě, podepíše delegát/průvodce zákazníkovi převzetí reklamačního protokolu. Tento potvrzený reklamační protokol je zákazník povinen předložit při reklamaci. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace. Na opožděné a nedoložené reklamace nebude brán zřetel. GetAway cz neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které si zákazník objedná na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace. Za předmět reklamace se nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty.

8.3. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu GetAway cz nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a GetAway cz zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.

8.4. Výše náhrady škody za závazky ze smlouvy o zájezdu týkající se letecké dopravy, se řídí ustanoveními mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a Guadalajaře a v případě letů do USA a Kanady Montrealskou dohodou.

CK neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

9. Povinné pojištění

9.1. GetAway cz je povinna po celou dobu své činnosti mít ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 159/1999 Sb. uzavřenu pojistnou smlouvu (tato smlouva je uzavřena u pojišťovny Union pojišťovna a.s., pobočka pro Českou Republiku se sídlem Španělská 770/2, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO 242 63 796, na jejímž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy GetAway cz z důvodů svého případného úpadku:

a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu, b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti, GetAway cz je povinna předat zákazníkovi současně se smlouvou o zájezdu doklad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu/zálohy.

9.2. V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí zpět do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do ČR vč. nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li zákazník dopravu vč. nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama.

10. Cestovní pojištění zákazníka

V ceně zájezdů není zpravidla zahrnuto cestovní pojištění, jako např. pojištění léčebných výloh v zahraničí. Za poškození nebo ztrátu zavazadla při letecké přepravě přebírá veškerou odpovědnost letecká společnost. Tato zodpovědnost je omezena na 20,– USD za kilogram. GetAway cz důrazně upozorňuje na nutnost uzavřít minimálně pojištění léčebných výloh v zahraničí u některé ze známých cestovních pojišťoven. Toto pojištění lze sjednat prostřednictvím GetAway cz. Na žádost zákazníka GetAway cz poskytne ceník pojistek. Rovněž doporučuje uzavřít pojištění proti stornu zájezdu. GetAway cz je pouze prostředníkem. V případě plnění se obrací klient přímo na pojišťovnu.

11. Ochrana osobních údajů

Odesláním své objednávky zákazník souhlasí, aby jeho osobní údaje včetně rodného čísla uvedené na cestovní smlouvě zpracovávala cestovní kancelář GetAway cz s.r.o., se sídlem Výletní 230, Liberec 32 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a to pro účely poskytování služeb a produktů, pro marketingové a

obchodní účely GetAway cz. Tento souhlas zákazník uděluje až do doby jeho písemného odvolání. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům cestovní kanceláře GetAway cz s.r.o., a dále osobám, které jsou oprávněny služby poskytované cestovní kanceláří GetAway cz s.r.o. nabízet a poskytovat.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Tyto obchodní podmínky je možno měnit pouze dohodou GetAway cz a Cestujícího v písemné formě.

12.2. Cestující souhlasí s:

a) doručením cestovního dokladu, příp. souvisejících služeb na adresu, kterou uvede ve své objednávce,

b) tím, že za doručenou zásilku se považuje i odmítnutí písemnosti Cestujícím nebo její nepřevzetí a vrácení zpět GetAway cz, účinek doručení nastává okamžikem vrácení nedoručené zásilky,

c) doručováním na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce s účinky písemné zásilky.

10.3. Cestující uzavřením Smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami nebo podpisem těchto obchodních podmínek souhlasí s tím,

aby se práva a povinnosti Cestujícího a GetAway cz v souvislosti s uzavřením Smlouvy řídily těmito obchodními podmínkami.

13. Platnost a účinnost

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti 06.10. 2014.

V Liberci, dne 06.10.2014 Ida Havránková

jednatelka